شهریه

شهریه های مدرسه زندگی به گونه ای تنظیم شده اند که فقط تکافوی هزینه های جاری آن را بدهند. هدف، این است که امکان ثبت نام طیف گسترده تری از دانش آموزان علاقه مند از سرتاسر دنیا را فراهم بیاورد. جدول زیر، شهریه دوره های تابستانی مدرسه زندگی به ازای هر مهارت را نشان می دهد